سو ء تفاهم

دوستان ظاهرا درمورد پست قبل من سو ءتفاهمی پیش آمده .من نه معتقدم آدم های آن طرف آبی چه آدم های ایده ال و خوبی هستند نه معتقدم خیلی بد هستند.نه معتقدم ما بدیم یا خوبیم.

من فقط خواستم فرق جوامع را بیان کنم و برداشتم رو که با توجه به دو سه نفرخارجی که درمحیط کارم هستند و میبینم و یک فامیل خارجی که داریم و دیده ام،فهمیدم که برداشتم غلط هم نیست.نه خیلی ساده انگارهستم  نه مفتون جامعه و فرهنگ غربی.

والسلام 

/ 0 نظر / 43 بازدید